Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste juupajoki.4h.fi sivujen kautta kerättäviin tietoihin

Pvm: 6.6.2018

viite: Eu:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR)  

Rekisterin pitäjä

Nimi: Juupajoen 4H-yhdistys

Osoite: Koskitie 65, 35500 KORKEAKOSKI

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

Nimi: Toiminnanjohtaja, Juupajoen 4H-yhdistys ry 

Osoite: Koskitie 65, 35500 KORKEAKOSKI

Sähköposti: juupajoki@4h.fi

Puhelin: 045 265 2559

Rekisterin nimi: Nettisivujen juupajoki.4h.fi kautta kerättävät tiedot

1)Ilmoittautuminen kerhoille, leireille ja kursseille

2) Muut nettisivulomakkeiden kautta tehtävät yhteydenotot ja ilmoittautumiset

Rekisterissä käsiteltävien henkilötietojen käyttötarkoitus

1) Kerhojen, leirien ja kurssien ko. toimintaan liittyvä tiedotus ja yhteydenpito

2) Muiden yhteydenottojen vastaanotto ja niihin liittyvät toimenpiteet.

Rekisterin tietosisältö, rekisteröityjen ryhmät ja henkilötietoryhmät

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

1) Nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero, vanhemman tiedot, sähköpostiosoite, ohjauksen ja osallistujan kannalta oleelliset tiedot (esim. allergiat)

2) Nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, yhteydenottoon liittyvät yksityiskohdat (kuten työpalvelutarpeen kuvaus)

 

Tietojen säilytysaika ja tai säilytysajan määräytymisperusteet

  1. Toteutuneen toiminnan jälkeen tiedot tilastoidaan määrällisesti ja osallistujalistat arkistoidaan 2 vuoden ajaksi tilastoinnin todentamista varten.
  2. Yhteydenottoon liittyvän toiminnan mukaisesti yhteydenpitotarpeen päätyttyä.        Ko. rekisterit putsataan ja ajantasaistetaan noin kerran vuodessa.

Säännönmukaiset tietolähteet (mistä tiedot saadaan)
Henkilöiden itse täyttäessä tiedot juupajoki.4h.fi nettisivujen lomakkeilla

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain Juupajoen 4H -yhdistyksen toiminnassa. Tietoja käsittelevät ko. toimintaan oleellisesti liittyvät henkilöt, esim. kurssin ohjaaja, kerhonohjaaja, työhaastattelijat, työpalvelutehtävän vastaanottanut nuori sekä heidän esimiehensä.

Tietojen siirto EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt. Käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tarkastusoikeus ja tietojen oikaiseminen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröity voi päivittää ja muuttaa omia tietojaan ja vaatia, että virheelliset tiedot oikaistaan.

Tarkastus-, muutos- ja korjauspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Oikeus kieltää tietojen käyttö ja oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käyttö ja vaatia tiedot poistettavaksi. Tämä koskee tietoja, joiden käsittely perustuu henkilön antamaan suostumukseen.

Tietojen käyttökieltoa koskevan vaatimuksen / aiemmin annetun suostumuksen peruuttamisen voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva ilmoitus edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.

Valitusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan Eu:n tietosuoja-asetusta.